Politika súkromia a používania cookie súborov

 1. V tejto politike súkromia sú určené zásady spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré poskytli užívatelia počas využívania služieb ponúkaných prostredníctvom webového sídla Park Hotel TARTUF (ďalej len: Webové sídlo).
 2. Prevádzkovateľom osobných údajov na Webovom sídle je Park Hotel TARTUF, Pusty Chotár 495, 951-75 Beladice, Slovak Republic zapísaný v registri živnostníkov Poľskej republiky: Centrálnej evidencii a informácii o podnikateľskej činnosti s číslom DIČ:SK202050935 (ďalej len: Prevádzkovateľ).
 3. V záujme bezpečnosti poskytnutých osobných údajov Prevádzkovateľ koná v súlade s interným poriadkom a pokynmi, v súlade s príslušnou legislatívou vzťahujúcou sa na ochranu osobných údajov, a predovšetkým v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
 4. Prevádzkovateľ vynakladá všetko úsilie na ochranu záujmov osôb, na ktoré sa vzťahujú hromadené údaje, a predovšetkým zaručuje, že osobné údaje sú:
 1. spracúvané v súlade s platnou legislatívou;
 2. hromadené na určené ciele v súlade s platnou legislatívou a nie sú ďalej spracúvané v rozpore s týmito cieľmi;
 3. vecne správne a vhodné oproti cieľu na aký sa spracúvajú;
 4. skladované v podobe, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľu ich spracovania.
 1. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu vyjadreného užívateľom Webového sídla a aj v prípadoch, v ktorých platná legislatíva poveruje Prevádzkovateľa spracovaním osobných údajov.
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dobrovoľne poskytnuté užívateľmi Webového sídla len na účely: poskytovania odpovedí na otázky užívateľov kladené prostredníctvom kontaktného formulára v nasledujúcom rozsahu:
 1. meno a priezvisko
 2. emailová adresa
 3. telefónne číslo
 1. Osobné údaje užívateľov webového sídla na adrese www webového sídla nie sú predávané ani poskytované tretím osobám a podliehajú procesu profilovania, čiže automatizovaného spracovania pre ohodnotenie a určenie osobných vlastností alebo požiadaviek užívateľov.
 1. Právo na prístup k osobným údajom spracúvaným Prevádzkovateľom má užívateľ Webového sídla, ktorý tieto údaje poskytol. Užívateľ má tiež právo na opravu týchto údajov, má právo žiadať ich prenos na iný subjekt, a aj právo na obmedzenie alebo zastavenie spracúvania jeho osobných údajov v každom momente. Taktiež v každom momente môže užívateľ vziať späť súhlas so spracovaním jeho osobných údajov z webového sídla.
 2. Pre výkon práv uvedených v bode 8 vyššie je užívateľ Webového sídla povinný kontaktovať Prevádzkovateľa z tej istej emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré poskytol na Webovom sídle, na emailovej adrese tartuf@tartuf.sk.
 3. Prevádzkovateľ získava údaje o užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
 1. dobrovoľné poskytnutie údajov prostredníctvom formulára,
 2. hromadenie súborov cookie.
 1. Počas prevej návštevy stránky názov stránky je užívateľ informovaný o používaní súborov cookie. Ďalším využívaním webovej stránky užívateľ súčasne súhlasí s použitím bežných súborov cookie na webovej stránke. Ak užívateľ nezmení nastavenia prehliadača sa to považuje za súhlas použitím súborov cookie.
 1. Uloženie súborov cookie je nevyhnutné pre poskytovanie správnych služieb na Webovom sídle. V  súboroch cookie sú údaje nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok, najmä tých, na ktorých sa vyžaduje autorizácia užívateľa. Užívateľ môže v každom momente zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby súbory cookie boli uznávané alebo odmetávané alebo tak, aby sa užívateľovi odosielal oznám o neukladaní týchto súborov na jeho počítači.
 2. Na Webovom sídle sa využívajú nasledujúce druhy súborov cookie:
 1. dočasné – ostávajú v prehliadači do času jeho vypnutia alebo odhlásenia sa z webovej stránky, na ktorej boli umiestnené,
 2. trvalé – ostávajú vo webovom prehliadači zariadenia do času až ich užívateľ odstráni alebo do vopred určenej doby uvedenej vo vlastnostiach súboru cookie.
 1. Na Webovom sídle môžu byť umiestnené odkazy na iné webové stránky, ktoré fungujú nezávisle od Webového sídla a žiadnym spôsobom nepodliehajú dozoru Webového sídla. Tieto webové stránky môžu mať vlastnú politiku súkromia a podmienky, s ktorými by ste sa mali pozorne zoznámiť.
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zavádzať zmeny do politiky súkromia webového sídla, čo môže vyplývať z vývoja webových technológií, prípadnej úpravy legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a vývoja Webového sídla. O všetkých prípadných úpravách budeme viditeľné a jasne informovať všetkých užívateľov.
Manage cookie settings
Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved